به کلینیک تخصصی کاشت مو و زیبایی دی خوش آمدید
blog detail header image

ویژگیهای یک ژل استاندارد و مرغوب

ویژگیهای یک ژل استاندارد و مرغوب

ویژگیهای یک ژل استاندارد و مرغوب

1- تزریق آن به راحتی وسهولت انجام می پذیرد.

2- ژل نباید ازمحل تزریق حرکت نماید

3- تاییدیه اتحادیه ی اروپا(CE ) رااخذکرده باشد.

4-“سلول دوست” بوده وبرای سلول به مثابه “جسم خارجی” عمل ننموده و هیچگونه واکنش حساسیتی دربافت ایجاد ننماید.

5- ایزو شماره 10993 رااخذ نموده باشد.دریافت این ایزو بیانگراین است که ژل موردنظر دارای ویژگیهای زیر می باشد :

حساسیت زا نبوده ٬ تحریک کننده نمی باشد ٬ رنگدانه ایجادنمی نماید (پیگمانتوژن نیست)٬ سیتوتوکسیک وسرطان زا نبوده و هیچگونه مسمویتی برای سلول به وجود نمی آورد.

6- نبایددائمی باشدوتاثیرآن نسبتا طولانی باشد ( بین شش ماه تا یک سال ماندگاری داشته باشد).

7- فرد کمترین درد را به هنگام تزریق احساس نماید.

8- نتایج حاصله پس از تزریق باید طبیعی بوده و رضایتمندی فرد را ایجاد نماید.

9- بافت وسلول باید بدون هیچ واکنشی ٬ ژل تزریق شده را دردرون خود بپذیرند.

10- تصویر فرد برای خودش ٬فامیل واطرافیان باید مطلوب تر و زیباتر گردد.

11- و… باید یک رابطه ی منطقی بین هزینه ی پرداخت شده توسط فرد واثربخشی ورضایتمندی وی برقرارگردد.

0 نظر